Vijayaraghavan V.K

Mr. Vijayaraghavan is one of the partners in Sajith & Vivek Architects. He hails from Thrissur. Mrs. Rajalakshmi is his wife and the couple has two sons, Varun and Vishnu.
Address:
(O) Sajith & Vivek Architects No-8/16,
Crescent Avenue Road, Gandhi Nagar,
Adyar, Chennai-20
(R) 40/20 Wisparing Medows, Vijay Santhi,
Facit Asia Road, Kondan Chavadi,
Perungudi, Chennai-96.
Phone: (O) 42695702 (R) 24964228
Mob. 9841287625.
Email:

nv-banner