DAMODARAN NAMBIAR.V

He hails from Thayil house, Vadakara district. Retd. from I.A.F. Wife: Mrs. Santha Nambiar.Children: Praveen and Priya.
Address:
Kavyam 26, APN Nagar,
Selaiyur (P.O),
Chennai – 73.
Ph: (R) 22291272
(M) 9845172302

nv-banner